Header Obispo Macedo

Wak nos meditashon di awe…

‘Si un hende ta sirbiMi, lagu’é siguiMi; i kaminda Ami ta, einan Mi sirbidó tambe lo ta; si un hende ta sirbiMi, e Tata lo honr’é.’
Huan 12:26